Strange Bothy

Strange Bothy

Location: Eriboll

Strange Bothy

Location: Eriboll